Kur’an-ı kerim’de ismi geçen peygamberlerden biri de İdris Aleyhisselamdır.

Kur’an-ı kerim’de ismi geçen peygamberlerden biri de İdris Aleyhisselamdır.

İdris Aleyhisselam :

İdris (as) Şit (as)’ ın torunlarındandır. Asıl adı Ahnuh veya Hanuh’tur. Kur’an-ı kerim’de ki ismi İdris diye bildirildi. İdris (as) peygamberlik, hikmet ve sultanlık verildiği için “Müselles bin-Ni’me” (kendisine üç nimet verilen peygamber) de denilmiştir.

İdris (as) babasının adı Yerd’dir, İdris (as) annesinin adı Berre veya Eşvet’tir. Mısır’da veya Babil’de Munif denilen yerde doğduğu rivayet edilmiştir. Kendisine 30 suhuf kitap verildi. Diri olarak göğe kaldırıldı.

Âdem (as) ve Şit (as)’dan sonra insanlar maddeten ve manen tamamen bozuldular. İdris (as), içinde yaşamış olduğu topluluğu, Kabil’in soyundan olan bu topluluğa peygamber olarak gönderildi.

Kabil’in soyundan olan bu topluluk her türlü isyan, kötülük ve günahın işlendiğinden İdris (as) Allah’ü teala’nın emir ve yasaklarını bildirdi ve İdris (as) Allah’ü teala’ya kulluk etmeleri gerektiğini sabırla o topluluğa anlattı. Allah’ü Teala İdris (as) 30 suhuf kitap gönderdi. Cebrail (as) dört defa İdris (as) gelerek Allah’ü Teala’nın emir ve yasaklarını tebliğ etti. Kur’an-ı kerim’de ismi geçen peygamberlerden biri de İdris Aleyhisselamdır.

İdris (as) Peygamber olduğunu ispat eden birçok mucizeler gösterdi

İdris (as) , kavmine kendisinden sonra gelecek peygamberleri, Hz. Muhammed (sav)’in vasıflarını bildirdi. İdris (as) kendisinden sonra gelecek olan Nuh Tufanını ve Ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed (sav)’ı bütün tafsilatıyla anlattı. İdris (as) Peygamber olduğunu ispat eden birçok mucizeler gösterdi.

Fakat İdris (as) kavminden pek az kimse itaat etti, İdris (as) pek çoğu ise karşı geldi. Bunun üzerine İdris (as) yaşamış olduğu Babil diyarından Mısır’a hicret etti. İdris (as) kendisine iman edenlerle birlikte Mısır’a yerleşti. Allah’ü Teala İdris (as) yetmiş iki lisanla konuşmayı nasib etti. İdris (as) her kavmi kendi lisanıyla hak dinine davet etti. İdris (as) harp aâletleri yapıp, kafirlerle cihad etti. Kur’an-ı kerim’de ismi geçen peygamberlerden biri de İdris Aleyhisselamdır.

İdris (as) İnsanlara şehir kurmayı ve idarecilik ilmini öğretti. İdris (as) 100 şehir kurdu. Bu şehirlerin en küçüğü Diyarbakır yakınında bulunan Reha şehridir. Her millet de öğrendikleri bu kaidelere göre kendi bölgelerinde pek çok şehirler kurdular.

İdris (as) İnsanlara muhtelif ilimleri de öğretti. Pek çok kişiye hikmet ve riyaziye (matematik) dersleri verdi. İdris (as) Fen ilimleri, tıp ve yıldızlarla alakalı ince ve derin meselelerden bahsetti.

İdris (as) kavmine kalem ile yazı yazmasını, iğne ile dikiş dikmesini öğretti.

Allah’ü Teala İdris (as) göklerin birleştirme, bir araya getirme, neden meydana geldiklerini, yıldızlarla alakalı derin bilgileri, senelerin sayısını ve hesab ilmini öğretti.
İdris (as) kavmine kalem ile yazı yazmasını, iğne ile dikiş dikmesini öğretti. (as)’ın öğrettiği ilimler, Allah’ü Teala’nın İdris (as) bildirmesi ile oldu.

İdris (as), uzun yıllar insanları hak dinine davet etti. İdris (as), yeryüzünün meskün yerlerini dört bölgeye ayırıp her birine bir vekil tayin etti. Bir süre sonra Aşure gününde göğe (semaya) kaldırıldı.

İdris (as) böylece Cennet’te kaldı.

İdris (as), Dünya da yaşadığı ömrünün sonuna doğru ölüm meleği Azrail (as), İdris (as) ziyarete geldi. İdris (as), Azrail’e: “Bir anlık benim ruhumu al.” dedi. Bunun üzerine Allah’ü Teala, Azrail (as); “İdris’in ruhunu al!” diye vahy etti. Azrail (as) İdris (as)’ın ruhunu aldı. Allah’ü Teala, İdris (as)’ın ruhunu tekrar iade etti.

Her nefis ölümü tadacaktır

İdrîs (as), Azrail (as); “Beni semalara götür. Cennet’i ve Cehennem’i göreyim.” dedi. Allah’ü Teala, Azrail (as)’e onu semaya götürmesini, Cehennem’i ve Cennet’i göstermesini vahy etti. İdris (as) Cehennem gösterildi. İdris (as) Cennet’e götürüldü. İdris (as) Cennet’e girince, çıkmak istemedi. İdris (as); “Niçin çıkmıyorsun?” diye sorulunca; “Allah’ü Teala, «Her nefis ölümü tadacaktır.» buyurdu.

İdris (as) Ben ise ölümü tattım dedi. Yine Allah Teala, «Herkes Cehennem’e uğrayacaktır.» buyurdu. İdris (as), Ben oraya da uğradım. İdris (as), Allah’ü Teala, «Onlar oradan (Cennet’ten) çıkmayacaklardır.» buyurdu. İşte ben bunun için Cennet’ten çıkmak istemem.” dedi. Bunun üzerine Allah Teala, Azrail’e vahy edip, İdris (as)Cennet’te kalmasını bildirdi. İdris (as) böylece Cennet’te kaldı.

Kur’an-ı kerim’de Meryem suresi 57

Bu husus Kur’an-ı kerim’de Meryem suresi 57. ayet-i kerimesinde mealen;
“Biz onu yüksek bir mekana kaldırdık.” buyrulmak suretiyle bildirilmiştir. Tefsir alimleri ayet-i kerimede bildirilen “yüce mekan”dan muradın, peygamberlik ve Allah’ü Teala’ya yakınlık mertebesi veya Cennet veya altıncı, yahut dördüncü kat sema olduğunu bildirmişlerdir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Miraca çıktığı zaman, İdris (as)’ı dördüncü kat semada gördüğünü bildirmiştir. İdris (as) ölmeden sağ olarak semaya çıkarılınca, İdris (as)’ı çok sevenler, ayrılık acısına dayanamadılar. İdris (as)’ı hatırlamak için resmini yaptılar. Yıllar geçtikten sonra gelenler İdris (as)’ın resmini tanrı sandılar, bu sebeb le çeşit çeşit heykel yapıp taptılar. Bu şekilde putperestlik meydana çıkmış oldu.

İdris (as) mucizeleri:

İdris (as) dua ederken (Bi adedil-evrak) “Ağaçların yaprakları kadar” diyerek tesbih söylerdi.
İdris (as) Yıldızlara ait ilmi bilirdi. İdris (as) kavmini imana davet ettiği zaman, İdris (as) kavmi yıldızların heyeti, durumu ve diğer hususi hallerini açıklamasını istediler.

İdris (as) kavmine tek tek Yıldızların durumunu anlattı. Astronomi yani nücum ilmi” Hz. İdris’den kalmıştır, denir. Melekler grup grup İdris (as)’ın ziyaretine gelip görünürlerdi. İdris (as) her birinin ismini, vazifesini, tesbihini bilirdi. İdris (as) havada uçup giderlerken Melekleri görürdü. İdris (as) gök yüzündeki bulutlara dağılmalarını emrettiği zaman dağılırlar ve dile gelip İdris (as)’la konuşurlardı. Allah Teala İdris (as) verdiği mucizelerdir.

Kur’an-ı kerim’in Meryem, Enbiya surelerinde İdris (as)’la ilgili haberler verilmiştir.